ОШ „Павле Поповић”

Документа

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Правилник о безбедности информационо – комуникационих система

Анекс ГПРУ План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Интерни Правилник о сталном стручном усавршавању у установи, 09. 11. 2022. године

Правилник о безбедности ученика

Правилник о организацији систематизацији послова ОШ Павле Поповић Вранић

Правилник понашања запослених, ученика и родитеља у установи

Пословник о раду Ученичког парламента 2022.

Пословник о раду Наставничког већа 2022.

Пословник о раду Савета родитеља 2022.

Пословник о раду Школског одбора, 30. 08. 2022.

План стручног усавршавања 2022-2023. године, школска 2022-2023.

Анекс Школског програма 2022.

СТАТУТ 2022.

Школски програм 2022-2026.

Програм основне обуке заштита од пожара

Правилник о избору ученика генерације ОШ ПП 2021.

ПИСА- Приручник за финансијску писменост

Верификација ОШ Павле Поповић Вранић, 24. 02. 2022.

Одлука, екипа о именовању повереника и заменика

Одлука, екипа за узбуњивање

Одлука, екипа за евакуацију

Сагласност МУП

Анекс Школског програма 2021.

План стручног усавршавања 2021-2022. године

Извештај о самовредновању рада установе 2020-2021

Novi pravilnik o internom strucnom usavrsavanju, Анекс

Нови правилник о интерном стручном усавршавању, 24. 05. 2021.

Извештај за самовредновање, јун 2020.

Статут школе са библиотеком 2020.

Модел установа за развој школског спорта 27.12.2019.

АКТА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

СТАТУТ ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ “ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА