ОШ „Павле Поповић”

Руковођење и управљање

 

Садржај рада Време Сарадници
1. Планирање, програмирање, организација,праћење и вредновање образовно-васпитног рада
а) Планирање и програмирање
- Израда Годишњег плана рада август - септембар стручни сарадници
- Учешће у анализи реализације Школског програма рада  август стручни сарадници
- Израда плана набавке наставних средстава август стручни сарадници,

наставници

- Учешће у изради Плана рада Наставничког већа август стручни сарадници

 

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе од јуна до августа стручни сарадници
- Учешће у изради Плана рада Школског одбора јул и август председник  Школског одбора
- Учешће у изради програма рада еколошко, естетског и хигијенског уређивања школа август стручни сарадници
- Учешће у изради плана стручног усавршавања август стручни сарадници
б) Организација рада школе
- Учешће у организацији редовне наставе и ваннаствних облика рада током године стручни сарадници
- Учешће у обезбеђивању услова за реализацију програма редовне наставе, ваннаствних облика и посебних програма током године стручни сарадници
- Благовремено обавештавање запослених, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе и свих органа. током године  
- Учешће у организацији превоза ученика из Мељака, Шиљаковца и Вранића током године превозник, управа општине Барајево
- Учешће у подели одељенског старешинства и подели предмета на наставнике од јуна до августа стручни сарадници и стручна већа
- Учешће у нормирању радне недеље наставника, сарадника и осталог особља август и током године по потреби секретар, шеф рачуноводства и наставници
- Учешће у организацији динамике рада током школске године током године стручни сарадници
- Учешће у организацији замене одсутних наставника током године дежурни наставник
- Учешће у обезбеђивању материјално – техничких услова за рад у школи током године шеф рачуноводства
в) Праћење и вредновање плана и програма
- Праћење израде годишњих и месечних планова наставника за све облике рада месечно Педагог
- Праћење коришћења постојећих наставних средстава током године наставници
- Праћење реализације свих облика рада у школи током године стручни сарадници
- Праћење измена и израда распореда часова током године лице задужено за распоред
- Праћење реализације Годишњег плана рада школе током године стручни сарадници
- Праћење рада секција, друштвених организација и комисија током године наставници  и стручни сарадници
- Праћење и реализација Школског развојног плана током године Стручни актив за развојно планирање
- Праћење рада стручних сарадника током године  
- Праћење рада Стручних тимова током године стручни сарадници
- Праћење и реализација садржаја посебних програма током године стручни сарадници
- Праћење и вођење педагошке документације током године стручни сарадници и лица задужена за преглед дневника
- Праћење прописа и закона везаних за рад школе током године секретар
- Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и просветних надзорника као и у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике. током године секретар
2. Унапређивање васпитно- образовног рада и инструктивно-педагошког рада
а) Сарадња са стручним сарадницима
- Учешће у реализацији Годишњег плана рада школе током године стручни сарадници
- Допуна Школског програма током године педагог и Стручни актив за развоја Школског програма
- Учешће у реализацији активности предвиђених Развојним планом школе током године Стручни актив за развојно планирање
- Анализа рада наставника у свим облицима васпитно – образовног рада у школи у циљу праћења и побољшања квалитета рада током године наставници и стручни сарадници
- Анализа успеха и дисциплине ученика током године стручни сарадници
- Анализа сарадње међу наставницима

( посебно међу члановима истог стручног већа)

током године руководиоци већа
- Анализа односа ученик – наставник и ученик-ученик током године стручни сарадници
- Писање извештаја о раду школе од јуна до августа стручни сарадници
- Писање извештаја о раду Наставничког већа од јуна до августа стручни сарадници
- Писање извештаја о раду Педагошког колегијума од јуна до августа стручни сарадници
- Подаци за потребе школе и стручних институција ван школе током године стручни сарадници
б) Сарадња са наставницима
- Учешће у реализацији активности предвиђених Развојним планом школе током године психолог
- Обилазак часова свих облика васпитно - образовног рада у школи током године

(план у прилогу)

стручни сарадници
- Обезбеђивање услова за реализацију појединих програмских садржаја, иновативних часова током године Педагог
- Разматрање потреба за набавком нових наставних средстава током године руководиоци стручних већа
- Упознавање новодошлих наставника са начином рада у школи током године стручни сарадници
- Израда  40 – о часовне радне недеље август педагог
- Учешће у организацији излета, посета , екскурзија ученика и рекреативе наставе, прослава и приредби током године руководиоци комисија за излете и културну и јавну делатност школе
3. Рад са ученицима
- Рад са ученицима који имају проблема у понашању током године стручни сарадници, одељенске старешине, родитељи
- Похваљивање, награђивање и кажњавање ученика током године стручни сарадници, одељенске старешине
- Обавештавање ученика о свим важним догађајима и активностима у школи током године одељенски старешина
- Учешће у испитивању узрока неуспеха у настави током године стручни сарадници и наставници, чланови Педагошког колегијума
- Праћење рада талентованих ученика током године стручни сарадници и наставници
4. Сарадња са родитељима
- Саветовање родитеља током године стручни сарадници
- Упознавање родитеља са активностима школе у току године током године одељенске старешине
- Испитивање интересовања могућности родитеља за укључивање у поједине облике рада током године одељенске старешине и председник Савета родитеља
5. Истраживање образовно – васпитне праксе
- Периодична анализа коришћења наставних средстава јун и децембар педагог, педагошки колегијум
- Анализа евиденције писаног припремања наставе током године Педагог
- Анализа и организација дежурстава наставника месечно
- Израда посебних извештаја и анализа за потребе школе и институција ван школе током године стручни сарадници
6. Рад у стручним органима и телима школе
- Учешће у раду Одељенских већа на крају сваког класиф.периода руководиоци Одељенског већа
- Учешће у раду Стручних већа из области предмета током године руководиоци Стручних већа
- Учешће у раду Стручних тимова месечно координатори Стручних тимова
- Учешће у раду Педагошког колегијума током године
- Учешће у раду Наставничког већа током године стручни сарадници и наставници
- Учешће у раду Савета родитеља школе током године председник Савета родитеља и секретар
- Учешће у раду Школског одбора током године председник Школског одбора и секретар
7. Сарадња са стручним институцијама , друштвеном средином и стручно усавршавање
а) Стручне институције из области образовања
- Министарство просвете, Градски секретаријат за образовање... током године секретар
- Актив директора општине и града месечно
б) Друштвена средина и остале стручне институције
- Основна и средња школа на општини Барајево током године стручни сарадници, секретар
Специјална школа „Свети Сава“ током године стручни сарадници,
- Предшколска установа „Полетарац“ , Барајево током године стручни сарадници
- Дом здравља Барајево и Вранић током године стручни сарадници,
- МУП Барајево током године стручни сарадници,
- Културне, уметничке и издавачке органиације током године библиотекар, руководилац комисије за културну и јавну делатност школе
- Црвени крст општине током године лице задужено за Црвени крст у школи
- Центар за социјални рад током године стручни сарадници
в) Стручно усавршавање
- Праћење стручног усавршавања наставника и сарадника током године педагог
- Обезбеђивање услова за реализацију програма стручног усавршавања током године педагог
- Лично усавршавање током године стручни сарадници
8. Вођење документације
- Годишњи план рада директора август стручни сарадници
- Дневник рада дневно стручни сарадници
- Извештаји ,  анализе,  табеларни прикази током године стручни сарадници
Сарадња са секретаром школе    
- Анализа закона, прописа, правилника у вези са радом школе током године стручни сарадници
- Праћење вођења документације у школи током године  
- Пријем нових радника током године  
- Упис ученика у први разред и придошлих ученика у току школске године током године психолог
- Организација спровођења завршног испита и уписа ученика у средње школе од маја до августа педагог и секретар
- Заказивање седница Школског одбора и Савета родитеља током године председник Школског одбора и Савета родитеља
Сарадња са шефом рачуноводства
- Материјално – финансијско пословање школе током године  
- Периодични обрачуни и завршни рачуни током године  
- Праћење утрошка донаторских средстава за реализацију пројекта током године  
Сарадња са помоћно – техничким особљем школе
- Чишћење просторија школе и терена око школе током године секретар
- Одржавање хигијене у школи током године секретар
Сарадња са домаром школе
- Текуће одржавање током године секретар, шеф рачуноводства
- Поправке током године секретар, шеф рачуноводства