ОШ „Павле Поповић”

Стручни тимови

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2021.

Годишњи план рада Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 2021-2022.

 

План рада Тима за самовредновање 2021-2022.

Области самовредновања 2021.

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 2021.

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 2021.

Годишњи план рада тима за микробит 2021.

Тим за ИКТ 2021-2022.

Годишњи план Чувара мира 2021.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊE – ПЛАН РАДА 2021-2022.

Чланови тимова и актива 2021- 2022.

Тим за вредновање и самовредновање рада школе

Чланови:

 

 • Драгана Гогић, наставник разредне наставе
 • Сандра Шљивовац, наставник математике
 • Бојана Ивковић (Биљана Лечић), наставник разредне наставе
 • Јадранка Мацура, представник родитеља
 • Ирина Стефановић, наставник разредне наставе(координатор)

 

Области које Тим вреднује у 2018/2019. години:

 

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 

 • Квалитет школских постигнућа
 • Оцене ученика
 • Квалитет знања
 • Пријемни и квалификациони испити
 • Такмичења
 • Мотивисаност ученика
 • Вредност код ученика

 

Начин праћења и вредновања:

 

 • Анкете:за ученике,родитеље,наставнике
 • Упоређивање закључних оцена и резултата иницијалних и завршних тестирања
 • Упоређивање оцена и постигнућа на такмичењима свих нивоа

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 

 • Планирање и припремање
 • Наставни процес
 • Учење
 • Праћење напредовања ученика

 

Начин праћења и вредновања:

 

 • анкете за ученике, родитеље,наставнике
 • увид у педагошку документацију

 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

 

 • Безбедност и сигурност ученика у школи
 • Праћење физичког,здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика
 • Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења
 • Напредовање и успех ученика
 • Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
 • Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина
 • Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
 • Помоћ при избору даљег образовања,обуке или залагања

Начин праћења и вредновања:

 

 • анкете за ученике, родитеље,наставнике
 • увид у педагошку документацију
Тим за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима у школској 2018/19. години су:

 • Слађана Дамевић, наставник разредне наставе,
 • Милан Митић, наставник разредне наставе,
 • Јадранка Мацура, наставник разредне наставе,
 • Ирина Стефановић, наставник разредне наставе,
 • Милица Војводић, наставник енглеског језика,
 • Момчило Вулевић, наставник техничког и информатичког образовања,
 • Симка Вукојевић, педагог (Весна Рудић)
 • Драгана Николић, психолог и координатор

Тим ради у складу са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Посебни протокол је обавезујући за све запослене у васпитно-образовним иниституцијама.

Основни принципи на којима се заснива Протокол су:

 • Право на живот, опстанак и развој,
 • Најбољи интерес детета/ученика,
 • Недискриминација,
 • Учешће деце/ученика

Општи циљ Протокола је унапређење квалитета живота деце/ученика применом:

 • Мера превенције за ставарање безбедне средине за живот и рад деце/ученика
 • Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у установи

Задаци Тима за заштиту деце/ученика су да:

 • Припрема програм заштите,
 • Информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту,
 • Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања;
 • Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;
 • Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
 • Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
 • Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • Води и чува документацију;
 • Извештава стручна тела и органе управљања.

 

 

Тим за инклузивно образовање

Чланови Тима за инклузивно образовање у школској 2018/19. години су:

 • Радица Ђорић, наставник разредне наставе (координатор)
 • Оливера Поповић Митић, наставник разредне наставе
 • Јелена Игњатовић, наставник српског језика (записничар)
 • Симка Вукојевић, педагог (Весна Рудић)
 • Драгана Николић, психолог

 

Задаци и улоге Тима су:

 • Осигурање и унапређење квалитета васпитно-образовног рада у школи,
 • Координација израде, реализације и еваулације инклузивног образовања,
 • Идентификација деце из осетљивих група,
 • Обезбеђивање подстицајне атмосфере за спровођење инклузивног образовања,
 • Укључивање родитеља,
 • Увођење нових наставника у израду ИОП-а,
 • Давање мишљења и предлога о даљим видовима индивидуализације ученика, полагања завршног испита и професионалне оријентације,
 • Унапређење сарадње родитеља и наставника,
 • Стручно усавршавање наставника.
Тим за професионални развој

Чланови Тима за професионални развој у школској 2018/19. години су:

 • Горица Вељовић, наставник француског језика и координатор
 • Јасмина Тешић, наставник физичког васпитања
 • Соња Стошић, наставник разредне наставе
 • Симка Вукојевић (Весна Рудић), педагог

Тим се бави праћењем и унапређењем професионалног развоја наставника и стручних сарадника. Саставни и oбавезни део професионалног развоја запослених  је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, васпитног, стручног рада и неге деце.

Тим за професионалну оријентацију

Чланови Тима за професионалну оријентацију школске 2018/19. године су:

 • Равијојла Шарчевић, наставник географије и координатор
 • Симка Вукојевић, педагог (Весна Рудић)
 • Драгана Николић, психолог
 • Боривије Танасковић, одељенски старешина осмог разреда

Тим за професионалну оријентацију се бави информисањем ученика и њихових родитеља о питањима од значаја за професионалну опредељеност, одн. избору одговарајуће средње школе, образовног профила одн. смера, саветодавним радом са ученицима и њиховим родитељима. У оквиру рада тима је и припрема и реализација Сајма занимања у чему учествује вршњачки тим ученика осмог разреда.

Тим за информатичко-комуникационе технологије

Чланови Тима за ИКТ у школској 2018/19. години су:

 • Јела Стевановић, директор
 • Јелена Видић, наставник физике и хемије и координатор
 • Драгана Драча, наставник разредне наставе
 • Сузана Јевтић, наставник разредне наставе,
 • Сандра Шљивовац, наставник математике и информатике
 • Александар Давидовић, наставник математике и информатике

Задаци Тима за ИКТ су у служби развоја савремене школе кроз развој способности за проналажње, анализу и примену информационих технологија у наставним и ваннаставним активностима.

Тим информише ученике, родитеље и запослене о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи, учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног особља потребних за увођење ИКТ у наставу, прати и процењује ефекте предузетих мера за увођење ИКТ, сарађује са стручњацима из области, води и чува документацију и извештава стручна тела и огране у школи.

Тим за развој међународних компетенција и предузетниства

Чланови Тима за развој међународних компетенција и предузетниства у школској 2018/19. години су:

 • Илија Спасојевић – координатор, наставник музичке културе
 • Љиљана Каличанин, наставник разредне наставе
 • Александра Јованић, наставник разредне наставе
 • Николај Вуковић, наставник верске наставе
 • Бојана Ивковић , наставник разредне наставе
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови Тима  за обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 2018/19. години су:

 • Марија Станковић наставник математике и информатике и координатор
 • Јела Стевановић, директор школе
 • Александар Давидовић, наставник математике и информатике
 • Сандра Шљивовац, наставник математике и информатике
 • Симка Вукојевић (Весна Рудић), педагог
 • Драгана Николић, психолог
 • Представник Ученичког парламента
 • Представник Савета родитеља
 • Представник јединице локалне самоуправе

Позивајући се на важећи Развојни план установе за период 2017 - 2020. године, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе ће се старати о:

 

 • обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно – васпитног рада установе;
 • остваривању циљева и стандарда постигнућа;
 • развоју компетенција;
 • праћењу остваривања школског програма;
 • утврђивању рада ученика и одраслих.
Вршњачки тим за заштиту од насиља „Чувари мира”

Списак чланови биће утврђен на првом састанку Тима који ће бити одржан у октобру месецу, након спроведеног анкетириња и интевјуисања ученика од шестог до осмог разреда. Годишњи план Тима ће такође бити састављен на првом састанку.

 

 

Циљеви вршњачког тима ,,Чувари мира'' су:

 

 • ширење ненасилних облика комуникације, толеранције, хуманих вредности, превенције насиља,
 • развијање другарства, поштовања и емпатије и тимског духа у школи,
 • подстицање самосталности и критичког размишљања

 

 

Предложене активности:

 

 • Формирање Вршњачког тима и утврђивање начина рада (избор координатора),
 • ,,Кутија поверења'' ,
 • Организација и учествовање у хуманитарној акцији школе ,
 • Презентација Вршњачког тима за Дан школе,
 • Акција ,,Најбољи друг/другарица'',
 • Акција ,,Бирамо лепе речи'' у млађим разредима,
 • Припрема материјала за Школске новине ,
 • Акција ,,Добра дела у школи'',
 • Годишњи извештај рада Вршњачког тима за школску 2018/19. годину,
 • Извештај у виду PowerPoint презентације ,
 • Израда Годишњег плана рада Вршњачког  тима за школску 2018/19.годину,
 • Размена инфорамција о актуеланим дешавањима у школи,
 • Учествовање у радионицама са темом превениције насиља.