ОШ „Павле Поповић”

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум је стручни орган школе чијим радом председава директор школе. Колегиујум се састоји од преседникâ свих стручних већа и стручних актива, и представника стручних сарадника.

Надлежност Колегијума је да, заједно са директором:

 • Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
 • Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
 • Стара се о остваривању Развојног плана Школе;
 • Сарађује са органима Општине, организацијама и удружењима;
 • Организоује и врши педагошко-инструктивног увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мера за унапређење и савршавање рада наставника и стручних сарадника;
 • Планира и прати стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника.

Чланови Педагошког колегијума за школску 2018/19. годину су:

 • Jeла Стевановић, директор
 • Драгана Гогић, председник Стручног већа наставника разредне наставе
 • Нада Кршанин, председник Стручног већа за област српског језика,
 • Сандра Шљивовац, председник Стручног већа за област математике, физике и техничког образовања,
 • Урош Миливојевић, председник Стручног већа за област историје и географије,
 • Јелена Видић, председник Стручног већа за област хемије и биологије,
 • Ана Марићевић, председник Стручног већа за област страних језика,
 • Тања Веселиновић, председник Стручног већа за област вештина,
 • Николај Вуковић, наставник верске наставе, руководилац стручног већа обавезних изборних предмета, верска настава и грађанско васпитање;
 • Симка Вукојевић (Весна Рудић), председник Стручног актива за развој Школског програма, педагог,
 • Драгана Николић представник стручних сарадника (психолог), координатор Стручног актива за развојно планирање и Тима за заштиту од насиља, дискриминације деце/ученика од злостављања и занемаривања
 • Равијојла Шарчевић, координатор Тима за професионалну оријентацију,
 • Радица Ђорић, координатор Тима за инклузивно образовање,
 • Ирина Стефановић, координатор Тима за самовредновање,
 • Горица Вељовић, координатор Тима за професионални развој,
 • Јелена Видић, координатор Тима за ИКТ,
 • Илија Спасојевић, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва