ОШ „Павле Поповић”

Педагошки колегијум

План Педагошког колегијума 2021-2022.

  Педагошки колегијум је стручни орган школе чијим радом председава директор школе. Колегиујум се састоји од преседникâ свих стручних већа и стручних актива, и представника стручних сарадника.

  Надлежност Колегијума је да, заједно са директором:

  • Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
  • Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
  • Стара се о остваривању Развојног плана Школе;
  • Сарађује са органима Општине, организацијама и удружењима;
  • Организоује и врши педагошко-инструктивног увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мера за унапређење и савршавање рада наставника и стручних сарадника;
  • Планира и прати стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника.

  Чланови Педагошког колегијума за школску 2018/19. годину су:

  • Jeла Стевановић, директор
  • Драгана Гогић, председник Стручног већа наставника разредне наставе
  • Нада Кршанин, председник Стручног већа за област српског језика,
  • Сандра Шљивовац, председник Стручног већа за област математике, физике и техничког образовања,
  • Урош Миливојевић, председник Стручног већа за област историје и географије,
  • Јелена Видић, председник Стручног већа за област хемије и биологије,
  • Ана Марићевић, председник Стручног већа за област страних језика,
  • Тања Веселиновић, председник Стручног већа за област вештина,
  • Николај Вуковић, наставник верске наставе, руководилац стручног већа обавезних изборних предмета, верска настава и грађанско васпитање;
  • Симка Вукојевић (Весна Рудић), председник Стручног актива за развој Школског програма, педагог,
  • Драгана Николић представник стручних сарадника (психолог), координатор Стручног актива за развојно планирање и Тима за заштиту од насиља, дискриминације деце/ученика од злостављања и занемаривања
  • Равијојла Шарчевић, координатор Тима за професионалну оријентацију,
  • Радица Ђорић, координатор Тима за инклузивно образовање,
  • Ирина Стефановић, координатор Тима за самовредновање,
  • Горица Вељовић, координатор Тима за професионални развој,
  • Јелена Видић, координатор Тима за ИКТ,
  • Илија Спасојевић, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва