ОШ „Павле Поповић”

Ученички парламент

 Годишњи план рада Парламента 2021/2022.

Списак чланова Парламента 2021/2022.

Ученички парламент основне школе чине по два ученика (преставник и његов заменик) из сваког одељења седмог и осмог разреда. Чланови Парламента се бирају на часовима одељенског старешине на почетку сваке школске године. Програм рада Парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Парламент на конститутивној седници бира два представника који учествују у раду Школског одобра.

Парламент се бави:

 • давањем мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
 • разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, стручног сарадника и атмосфере у школи;
 • обавештавањем ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
 • активним учешћем у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
 • предлагањем чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Чланови Ученичког парламента за школску 2017/18. годину су:

 1. Лазар Поповић, 7/1 представник Парламента на Школском одбору
 2. Милица Јелић, 7/1 члан Стручног актива за развојно планирање
 3. Александра Вученовић, 7/2
 4. Уна Рудић, 7/2
 5. Стефан Пантић, 7/3
 6. Душица Тодоровић,7/3
 7. Дарко Поповић, 8/1 потпредседник Парламента
 8. Теодора Јелић, 8/1
 9. Ања Јелић, 8/2 записничар
 10. Невена Јојић, 8/2 представник Парламента на Школском одбору
 11. Тамара Илић, 8/3  председник Парламента
 12. Никола Станковић 8/3