ОШ „Павле Поповић”

Наставничко веће

Загађење хране и мере заштите

Уџбеници 2021-2022.

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 2021-2022.  

Календар образовно- васпитног рада за школску 2021-2022. годину. 

Годишњи извештај о раду директора 2021.

  ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

   

  13. с е п т е м б а р  2018.  – 1. седница  
  Садржај рада Извршиоци
  Извештај о раду Наставничког већа за школску 2017/2018. годину Директор
  Извештај о раду директора школе за школску 2017/2018. годину Директор
  Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2017/18. годину Директор
  Усвајање плана и програма рада Наставничког већа за школску 2018/2019. годину Директор
  Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину Директор
  Усвајање распореда свих облика образовно-васпитног рада у школи директор и педагог
  Подаци о броју уписаних и исписаних ученика (од првог до осмог разреда) психолог и секретар
  Анализа утврђених распореда писмених провера и вежби, контролних задатака и тестирања ученика Руководиоци одељенских већа
  Доношење одлуке о држању допунске и додатне наставе Руководиоци стручних већа и директор
  Доношење  одлуке о  ослобађању ученика наставе физичког васпитања (делимично и трајно ослобађање) Наставник физичког васпитања
  Разно Директор

   

  9. н о в е м б а р  2018. (тромесечје) – 2. седница  
  Садржај рада Извршиоци
  Структура генерације ученика I разреда (опсервација) Психолог
  Извештај са иницијалног тестирања ученика петог разреда. руководиоци стручних већа
  Анализа успеха на крају првог тромесечја и владање ученика (са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у) Педагог
  Анализа резултата допунске и додатне наставе руководиоци стручних већа
  Ученици са изостанцима са посебним освртом на неоправдане изостанке (разматрање узрока) руководиоци стручних већа и пп служба
  Анализа вођења педагошке документације педагог и лице задужено за преглед дневника
  Дежурство наставника Директор
  Стручно предавање стручно веће страних језика, Милица Војводић
  Разно Директор

   

  30. ј а н у а р  2019. – 3. седница  
  Садржај рада Извршиоци
  Опсервација ученика петог разреда Психолог
  Планирано, одржано, неодржано (редовне, допунске, додатне наставе и секције) руководиоци стручних већа
  Анализа успеха и владање ученика на крају првог полугодишта (са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у) Педагог
  Анализа резултата допунске и додатне наставе руководиоци стручних већа
  Ученици са изостанцима са посебним освртом на неоправдане изостанке (разматрање узрока) руководиоци стручних већа и пп служба
  Похваљивање ученика који су се истакли у свом раду руководиоци стручних већа
  Анализа критеријума оцењивања ученика Директор и пп служба
  Дежурство наставника Директор
  Оптерећеност ученика секцијама, допунском и додатном наставом (анализа) руководиоци стручних већа
  Анализа вођења педагошке документације педагог и лице задужено за преглед дневника
  Реализација развојног плана школе Стручни актив за развојно планирање, директор
  Стручно предавање – Стручно веће мат,физ,тех.и технологија/наст математике
  Распоред такмичења ученика Педагог
  Разно Директор

   

  5. а п р и л  2019. (тромесечје) – 4. седница  
  Садржај рада Извршиоци
  Анализа успеха на крају првог тромесечја 2. полугодишта и владање ученика (са посебним освртом на ученике који прате наставу по ИОП-у) Педагог
  Анализа резултата допунске и додатне наставе руководиоци стручних већа
  Ученици са изостанцима са посебним освртом на неоправдане изостанке (разматрање узрока) руководиоци стручних већа и пп служба
  Извештај са испитивања професионалне опредељености у осмом разреду. Психолог
  Именовање комисије за полагање разредног испита из страних језика за ученике осмог разреда (из других школа) Директор
  Именовање комисије за припрему тестова за завршни испит за ученике који наставу прате по ИОП-у Директор
  Стручно предавање стручно веће разр. наставе
  Разно Директор

   

  3. ј у н  2019. – 6. седница  
  Садржај рада Извршиоци
  Планирано, одржано, неодржано у редовној настави и осталим облицима образовно-васпитног рада за осми разред Руководиоци одељенских већа
  Анализа успеха и владање ученика осмог разреда на крају школске године (са посебним освртом на ученике који похађају наставу по ИОП-у) и упућивање на поправне и разредна испите Педагог
  Ученици са изостанцима са посебним освртом на неоправдане изостанке (разматрање узрока) Руководиоци одељенских већа и пп служба
  Постигнути резултати са такмичења ученика руководиоци стручних већа
  Похваљивање и награђивање ученика (посебне дипломе и Вукове дипломе) Руководиоци већа
  Ученик генерације Одељенске старешине
  Организација полагања разредног испита и поправних испита организованих за ученике осмог разреда Руководиоци стручних већа
  Распоред припремне наставе за завршни испит из српског језика и математике за ученике осмог разреда Предметни наставници и лице задужено за распоред часова
  Заказивање ванредне седнице Наставничког већа уколико има поправних или разредних испита Директор
  Организација завршног испита за ученике осмог разреда Директор
  Разно Директор

   

  21. ј у н   2019. – 7. седница  
  Садржај рада Извршиоци
  Планирано, одржано, неодржано у редовној настави и осталим облицима образовно-васпитног рада у свим разредима и на нивоу школе Руководиоци одељенских већа
  Резултати полагања разредних испита наших ученика из страног језика који се не уче у нашој школи Руководиоци одељенских већа
  Анализа успеха и владање ученика на крају школске године (са посебним освртом на ученике који похађају наставу по ИОП-у) и упућивање на поправне и разредне испите. Педагог
  Ученици са изостанцима са посебним освртом на неоправдане изостанке (разматрање узрока). Руководиоци одељенских већа и пп служба
  Постигнути резултати са такмичења ученика руководиоци стручних већа
  Похваљивање и награђивање ученика Руководиоци већа
  Организација полагања разредних испита и именовање комисија Руководиоци стручних већа и директор
  Резултати полагања разредних испита из страних језика (организованих за ученике других школа) Предметни наставници
  Договор о роковима за прикупљање педагошке документације од наставника потребне за израду Годишњег плана рада школе за наредну школску годину и за извештај о раду школе за протеклу годину ПП служба
  Вођење педагошке документације (дневници, матичне књиге, записници стручних веће и актива) Директор, педагог и лице задужено за преглед дневника
  Анализа критеријума оцењивања Директор и пп служба
  Разно Директор

   

  28. ј у н  2019. – 8. седница  
  Садржај рада Извршиоци
  Педагошко-психолошки инструктивни рад у току школске године (извештаји). Директор и пп служба
  Извештај о раду библиотеке и реализацији образовно-васпитних садржаја планираних програмом рада библиотекара Библиотекар
  Предлог задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље (расподела одељења наставницима и одељенским старешинама). Директор
  Именовање комисије за полагање поправних испита Директор
  Распоред припремне наставе за ученике упућене на поправне испите Директор
  Извештаји са реализованих излета и екскурзија Комисије за излете
  Разно Директор

   

  20. а в г у с т  2019. – 9. седница  
  Садржај рада Извршиоци
  Календар образовно-васпитног рада у школи за школску 2019/2020. годину (и распоред смена) Директор
  Организација дочека првака Наставници разредне наставе у првом разреду
  Усвајање предлога задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље Директор
  Резултати завршног испита и уписа осмака у средње школе Педагог
  Разно Директор

   

  30. а в г у с т  2019. – 10. седница   
  Садржај рада Извршиоци
  Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2018/19. годину – активности на комплетирању извештаја Директор
  Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину – активности на комплетирању плана Директор
  Резултати поправних испита Руководиоци одељенских већа
  Успех ученика на крају школске 2018/2019. године Педагог
  Распоред часова редовне наставе и распоред дежурства (упуство за дежурство наставника). Лице задужено за распоред и директор
  Разно Директор